ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
 
Термини и понятия 1. По смисъла на настоящите Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”): 1.1. Клиент е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от „Лев Кредит” ЕООД; 1.2. Кредитополучател – всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което при сключване на договора за целеви потребителски кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност; 1.3. Целеви Потребителски Кредит (наричан още заем) — определена в Договора между страните сума пари, предоставена от Кредитор на Кредитополучателя, която последният може да използва само и единствено за целите, заложени в конкретния Договор, а именно за придобиване на описаното в Договора МПС, и следва да върне в сроковете и при условията, уговорени в настоящия Договор и Общите условия към него; 1.4. Договор (наричан още и „Договор за целеви потребителски кредит или само Договор за кредит”) - утвърден от Кредитора образец на договор, съдържащ индивидуалните уговорки (срок, сума на кредита, цел и др.) между Кредитора и Кредитополучателя, направени в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове в Република България, както и изискванията на тези Общи условия; 1.5. Отказ – съобщение за отказан кредит, изпратено до кандидат-Кредитополучателя чрез кратко текстово съобщение (SMS); 1.6. Кандидатстване за целеви потребителски кредит (наричано още и кандидатстване за кредит или искане за отпускане на кредит) - лично волеизявление от страна на Кредитополучателя, че желае да му бъде отпуснат кредит. 1.7. Оценка на кредитоспособността на кандидат- Кредитополучателя — Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на клиента въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Клиента, и, ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в други бази данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. Когато след сключване на договора за целеви потребителски кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на кредита, кредиторът е длъжен да актуализира наличната финансова информация за кандидат Кредитополучателя и да оцени неговата кредитоспособност преди всяко увеличение на общия размер на кредита, което превишава с 25% от вече договорения размер на кредита. 1.8. Решение за отпускане на кредита/заема - решение да бъде отпуснат или да не бъде отпуснат кредит, взето от екипа на Кредитора, базирано на проверка и оценка на кредитоспособността на кандидата; 1.9. Страни – Кредитор и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”; 1.10. Работно време – работното време на кредитора е от 09:00 до 18:00 часа в работните дни от седмицата. 1.11. Поръчител – физическо лице, което поема задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за целеви потребителски кредит. I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията между „Лев Кредит” ЕООД, наричано по надолу за краткост „кредитор” и “кредитополучателите“ по предоставени заеми. Настоящите Общи условия обвързват страните с подписването на индивидуалния договор за заем и са неразделна част от него. При наличие на клаузи в Индивидуалния договор или Анексите към него, които изключват приложението на разпоредби от настоящите общи условия, прилагат се клаузите на индивидуалния договор и/или съответните Анекси към него. Чл.2 Настоящите общи условия са задължителни за страните и представляват неразделна част от сключвани между Дружеството и неговите Заематели индивидуални договори за паричен заем по реда на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове.  При противоречие между разпоредбите на настоящите Общи условия и разпоредбите на индивидуалните договори за паричен заем, с приоритет се прилагат разпоредбите на сключените индивидуални договори. Чл.3 Основният предмет на търговска дейност на Дружеството е предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове. Чл.4 Дейността по предоставянето на финансови услуги е обект на особен надзор, осъществяват от Българска Народна Банка, с адрес гр. София, пл. “Княз Александър I, „Лев Кредит” ЕООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна Банка, под номер BGR00421. Чл.5 Преди да предостави заем на свой Заемател „Лев Кредит” ЕООД извършва предварителна оценка на кредитоспособността му, въз основа на вътрешните си правила, като положителният резултат от тази проверка е предпоставка за сключване на индивидуален договор за паричен кредит със Заемателя. Чл.6 Представянето на информацията по настоящите Общи условия не задължава Дружеството да предостави заем. Дружеството изразява съгласието си да предостави желаната от Заемателя заемна сума чрез сключването на индивидуален договор за кредит, в който са упоменати всички конкретни параметри и условия по заема. II. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.7 Служител на КРЕДИТОР попълва Искане за Кредит,от името на КРЕДИОПОЛУЧАТЕЛЯ, чрез задаване на въпроси от формуляра, изложен в обектите на КРЕДИТОРА. Чл.8 Кредитополучателят декларира, че информацията, предоставена във формуляра на Искането за отпускане на кредит е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 Наказателния кодекс на Република България. Чл.9 За да се премине към подписване на договора за заем и усвояването на сумата от него, Кредитополучателя, трябва да се запознае и приеме ОУ на договора за кредит. Чл.10 Бланката на Стандартния европейски формуляр за предварителната договорна информация се предоставя след като Кредитополучателят избере конкретна сума и срок за връщане на кредита. При изрична молба от Кредитополучателя, Кредитора предоставя Бланката на Стандартния европейски формуляр и на хартия. Бланката на Стандартния европейски формуляр не представлява оферта от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за сключване на договора за кредит и не задължава КРЕДИТОРА да предостави КРЕДИТА/ЗАЕМА на Кредитополучателя. Чл.11 С подаването на Искането за кредит и Декларацията, която е неразделна част от него, Кредитополучателят потвърждава истинността на всички попълнени данни и декларира, че няма обстоятелства, които биха могли негативно да засегнат платежоспособността му. Чл.12 Договора за кредит се предоставя на Кредитополучателя на хартиен носител. Кредитополучателят трябва да прочете Договора за потребителски кредит и ако го приеме, трябва да го подпише собственоръчно. След подписването на договора за потребителски кредит, Кредитополучателят се съгласява с Общите условия по договора и Договора за потребителски кредит, и може да се премине към усвояването на сумата по договора. Чл.13 С подписването „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят декларира, че му е предоставена информация oтносно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор за паричен заем, че е уведомен, за възможността да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка със сключването на договора за паричен заем, на адреса на офиса на Дружеството, посочен в началото на съответния Договор или в тези ОУ, и дава своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни/включително копие от лична карта/ за целите на изпълнение на договора за паричен кредит. С подписването на „ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КРЕДИТ ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят овластява Заемодателя да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания, както и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД. С подписването на „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят, се съгласява Дружеството да обработва личните му данни, до които е получило достъп при сключването и изпълнението на договора за паричен заем, за целите на рекламиране /промотиране на продукти/услуги на Дружеството, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Дружеството на адресите му (пощенски адрес, адрес на електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните му, които адреси/ телефони са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на договора за паричен заем. Чл.14 КРЕДИТОР дава право на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ изрично да заяви получаването на допълнителна незадължителна услуга за експресно разглеждане на кандидатури за КРЕДИТ/ЗАЕМ или, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Експресното разглеждане на кандидатурата гарантира получаването на отговор на Искането за кредит до 15 (петнадесет) минути от изпращането му. Услугата се предоставя изцяло и без забавяне, веднага след получаването на Искането за кредит. III. ПРЕДОСТАВЯНЕ Чл.15 „Лев Кредит” ЕООД предоставя на клиентите си физически и юридически лица заеми/кредите с цел посрещане на текущи нужди. Чл.16 Размерът, лихвата и падежът се определят в договора, сключен между заемодателя и заемателя, а броят на погасителните вноски и датите на плащане се определят в погасителен план, изготвен и предоставен от „Лев Кредит” ЕООД на заемополучателя, представляващ неразделна част от подписания индивидуален договор за заем. Чл.17 Изчисление на ГПР (1) ГПР представлява процент, отразяващ общите разходи за Кредита (настоящи и бъдещи), като например лихва, комисионни, преки и косвени разходи, известни на Кредитора и дължими от Кредитополучателя. ГПР не Включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и разходите за допълнителни незадължителни услуги, размерът на които не е известен на Заемодателя като (i) Таксата за удължаване - по избор на Кредитополучателя и (ii) Таксата за експресно разглеждане – по избор на Кредитополучателя. (2) ГПР се изчислява в момента на сключване на договора за потребителски кредит, както и при сключване на нов Договор за потребителски кредит, с който се изменя вече съществуващ Договор за потребителски кредит, в съответствие с Приложимия закон и общите изисквания на Закона за потребителските кредити, при Допускането, че Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора за потребителски кредит. Чл.18 Сумата отпусната по заема се предоставя на заемополучателя в брой на място в съответния офис на „Лев Кредит” ЕООД Чл.19 Заемът се изплаща на равни месечни вноски, сумата от които представлява дължимата главница и лихви. Чл.20 Издължаването на погасителните вноски се извършва по избор на заемателя в брой с вноска в съответния офис на „Лев Кредит” ЕООД, с превод по банковата сметка на заемодателя или с пощенски запис, не по – късно от деня на падежа на съответната вноска. IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ Чл.21 Кредитът/Заемът се предоставя за ползване след сключване на договор за поръчителство. Чл.22 Поръчителство - поръчителите трябва да бъдат пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местожителство в страната. Поръчителите се задължават да отговарят солидарно с кредитополучателя пред „Лев Кредит” ЕООД за цялото задължение по сключения договор за потребителски кредит, в т.ч.: главницата и лихви и всички други разноски по събирането на вземането до окончателното погасяване на всички задължения, включително и когато „Лев Кредит” ЕООД обяви заема за предсрочно и изцяло Изискуем при условията по договора за заем. Чл.23 За обезпечаване на вземането се издава запис на заповед в полза на „Лев Кредит” ЕООД. Чл.24 При пълното погасяване на задължението на заемателя записа на заповед се връща от заемодателя. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА Чл.25 Кредитора има право: (1) Да изисква от Кредитополучателя заплащане на всяка една падежирала погасителна вноска, съгласно Индивидуалния договор за потребителски кредит; (2) Да изиска от Кредитополучателя информация, която има значение за неговата платежоспособност/ неплатежоспособност, както и да изисква от същия намиращите се у него документи, отразяващи заплащането на дължимите вноски и да изисква тяхното коректно попълване;  (3) По всяко време да прехвърли правата си по Договора за потребителски кредит на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози; (4) В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на задължение по Договора за потребителски кредит и/или настоящите ОУ да извести същия за неизпълнението чрез електронно съобщение, писмо или друг, позволен от закона начин. (5) при неспазването на условията от чл.21 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка; (6) Страните се съгласяват, че размерът на неустойката е договорен в индивидуални преговори между тях и същият отразява напълно постигнатите договорки, както и че договореният размер не е прекомерен. Чл.26 Кредиторът се задължава: (1) в срок от 24/двадесет и четири/ часа след сключването на индивидуалния договор за паричен заем да извърши паричен превод на желаната от Кредиторът заемна сума по посочена от последния банкова сметка или в брой в офис на Кредитора. (2) Да предостави на Кредитора безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора за паричен кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тази плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата и лихвата изчислена на базата на лихвения процент. VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ Чл.27 Кредитополучател има право: (1) Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите вноски по индивидуалния договор за паричен кредит; (2) Заемополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно паричния си заем съгласно чл.32, ал.1 от За(2) Кредитополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно паричния си заем съгласно чл.32, ал. 1 от Закона за потребителския кредит. В този случай Кредитополучателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Кредитора не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по индивидуалния договор за паричен заем. За да упражни правото си на предсрочно погасяване Кредитополучателя попълва молба за предсрочно погасяване и депозира същата в някои от регионалните офиси на „Лев Кредит” ЕООД. (3) На основание чл.29, ал.1 ЗПК без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, като уведоми писмено Кредитора в 14-дневен срок от сключването на договора. В случай, че Кредитополучателя упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на кредиторът получената заемна сума / главницата/ и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заема до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредиторът за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора за заем лихвен процент. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на Уведомлението на Кредитополучателя, за упражняване на правото му на отказ. Правото на отказ от сключения договор за заем се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателя изпрати Уведомление до Заемодателя на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 5, съдържащо трите имена, ЕГН и подпис на Кредитополучателя , номер на Договора и неговото волеизявление. Чл.28 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ се задължава: (1) Да върне на кредитора цялата дължимата сума заедно със съответния договорен между страните лихвен процент и Годишния процент на разходите/ГПР/ по паричния заема; (2) Стриктно да спазва сроковете /падежът/ за плащане на всяка дължима вноска съгласно индивидуалния договор за паричен кредит/заем; (3) В деня на падежиране на съответната погасителна вноска да заплати същата по някои от приетите в Република България начини за заплащане на паричен дълг. В случай, че Заемателят желае да заплати дължима Вноска по банков път, същият извършва банков превод по посочената в индивидуалния договор за паричен заем банкова сметка на кредиторът. Във всеки случай на заплащане на дължима вноска Кредитополучателя се задължава да съхранява документите доказващи извършеното плащане и да ги представи на Кредиторът при поискване. (4) Да спазва стриктно всички други условия, посочени в индивидуалния договор за паричен заем и настоящите ОУ, като неразделна част от него./ VІІ. ТАКСИ Чл.29 Кредитополучателят дължи еднократна такса за експресно разглеждане на заявление за кредит и съпътстващите го документи в размер на 10 /десет/ лева, дължима при усвояването на одобрения кредит. Таксата е по желание на Кредитополучателя. Чл.30 Във връзка с разглеждане на искането за кредит, предоставянето, обслужването и администрирането на кредита, кредитополучателят заплаща на Лев Кредит” ЕООД такси и комисиони в размер, указан в Тарифа, приета от СД на дружеството и представляваща неразделна част от настоящите Общи Условия. VIII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ Чл.31 В случай, че Кредитополучателя забави с повече от 30 (тридесет) дни заплащането на която и да е вноска (главница или лихва) по заема, както и при неизпълнение на което и да е друго негово задължение по Договора за потребителски кредит, вземането на Дружеството за възстановяване на целия заем става изцяло предсрочно изискуемо, без да се прекратява действието на договора. ІХ. НЕУСТОЙКИ Чл.32 В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем, същият дължи на Кредиторът неустойка в размер на един лев за всеки просрочен ден. Чл.33 В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем повече от 90 дни, същият дължи на Кредиторът неустойка в размер на 25% от отпусната главница. Х. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ Чл.34 В случай на неизпълнение на задължение по Договора за потребителски кредит и/или настоящите Общи условия, изправната страна може да развали Договора потребителски кредит, като изпрати на другата страна петдневно предизвестие. При разваляне на договора неизправната страна дължи на изправната обезщетение за вредите от развалянето - неустойка в размер 25% от общия размер на всички плащания, посочени в индивидуалния договор за паричен заем. XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА Чл.35 Влизане в сила Договора – договорът за отпускане на потребителски кредит влиза в сила след неговото одобрение, подписване на страните по него. XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ Чл.36 Договорът за потребителски кредит се прекратява: (1) По взаимно писмено съгласие на страните; (2) При смърт без правоприемство или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство; XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.37 (1) Всички писмени изявления по този договор за заем се изпращат с писмо с обратна разписка на адресите на страните, посочени в началото на договора за заем на физическо лице. (2) Писмото се счита за получено от страната и изявлението известно на нея след изтичане на 3 /три/ дневен срок от изпращането на писмото. (3) В случай, че Кредитополучателят промени адреса си, той е длъжен да уведоми Кредитора, като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за получени. (4) Кредитополучателят има право да подава до Кредитора жалби, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на адреса и/или на електронната поща на Кредитора, посочени в Договора за целеви потребителски кредит. (5) Кредитополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси. Когато Кредиторът не се произнесе в срок от 30 (тридесет) дни от подаването на възражението и когато решението на Кредиторът не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен орган по изречение първо. (6) Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потреби-телски кредит, до Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, пл. „Славейков” No 4А, ет. 3, 4 и 6. (7) Кредитополучателят има право по всяко време да получи от Кредитор безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора за потребителски кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.  Погасителният план посочва дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа и цялата изискуема информация, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК). Чл.38 (1) Навсякъде в текста под “ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ” се разбира сключения от страните документ със същото наименование, без настоящите ОУ, уреждащ конкретните договорености между страните; (2) Навсякъде под “ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ” се разбира сключения между страните Договор за паричен заем, ведно с настоящите ОУ. (3) Навсякъде в текста под “Общи условия” се разбират настоящите ОУ, без сключения от страните документ с наименование „ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ”. Чл.37 Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство и всички спорове, възникнали между страните по повод изпълнението му ще бъдат решавани от компетентния съд, като първата инстанция е съответния Районен съд. Приложим ще бъде българският закон. Чл.38 Кредиторът има право да променя едностранно тези Общи условия, за което уведомява клиентите си посредством обявления в офиса си или чрез изпращане на изрично съобщение до Кредитополучателя. Чл.39 Тези Общи условия, както и Договорът за кредит се предоставят на Кредитополучателя на български език. Чл.40 За неуредените в тези Общи условия и в Договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Лев Кредит” ЕООД от и влизат в сила на 20.11.2019г. 
Вижте общите условия 187 KB (pdf) Свали